Tổng Kho Viên Rửa BátFinish Quantum Max 14 Chức Năng